i believe,i believe原唱

 • 时间:
 • 浏览:6

 我想 你永远是我的
 
 我想 你会只对我这一个女人好
 
 我想 你会为我改变
 
 我想 你会为我们的未来改变
 
 我想 你的改变会是我们的起点
 
 我想 你会珍惜这个起点
 
 我想 你会等这个起点到终点
 
 我想 你可以陪我走到永远
 
 我想 你会是我一辈子的依靠
 
 我想 你深爱的人一直是我
 
 我想 你可以在我这里留住脚步
 
 我想 你可以为我许下承诺
 
 我想 你的话语是真实可信的
 
 我想 你会和我一起守护这些
 
 我想 你会和我共度难关
 
 我想 你会陪我去看星星
 
 我想 你还会和我等彩虹
 
 我想 什么事都是我们两个人
 
 我想 什么时候你都会陪着我
 
 我想 什么诺言都会实现
 
 我想 什么都会是真的
 
 我想 什么都可以成为真的
 
 我想 什么都可以骗自己
 
 我想 什么都可以骗过自己
 
 我想 这些都不是现实
 
 我想 这些都会过去
 
 我想 这些都是你在开玩笑
 
 我想 终归 是我想